Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

5. Ympäristövastuu

Kiinteistöalan toimijana ISS:llä on merkittävä vastuu ympäristöstä. ISS rakentaa ekotehokasta huomista niin asiakkaille tarjottavien palveluiden kuin oman toimintansa kautta. Ympäristön huomioiminen näkyy jokapäiväisessä johtamisessa ja käytännön työssä. Arkipäivän ratkaisujen, säännöllisten auditointien, oman henkilöstön ja asiakaskoulutusten sekä tarkan seurannan avulla taataan toiminnan ympäristövastuullisuuden jatkuva kehitys.

5.1 Ympäristöjohtaminen

ISS:ssä on tunnistettu toiminnan merkittävät ympäristönäkökohdat. Nämä toimivat pohjana toiminnan kehittämiselle ja tavoitteiden asettamiselle. Palveluihin liittyvät merkittävät ympäristönäkökohdat ja keinot niihin vaikuttamiseksi on arvioitu palveluittain.

Ympäristöstä huolehtiminen sekä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen ovat ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohtia. Ympäristöasioiden hallinnan keskeiset elementit ovat:

 • ISS:n ympäristöpolitiikka
 • ympäristökatselmointimenettely
 • ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet
 • palvelutuotekohtaiset ympäristöasioiden hallintamenettelyt sisältäen menettelyohjeet ja muut ympäristöohjeet sekä vuosittaiset ympäristöohjelmat.
Ympäristöstä huolehtiminen ja ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen ovat ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohtia.

ISS:llä on dokumentoitu toimintajärjestelmä. ISS:n ympäristöjärjestelmä on osa toimintajärjestelmää ja perustuu ISO 14001:2004 standardiin. Se liittää ympäristöasiat kiinteäksi osaksi ISS:n toimintaa ja palvelutuotteita. Ympäristöjärjestelmän sertifiointiauditoinnit käynnistyivät maaliskuussa 2013. Tavoitteena on saada sertifikaatti vuoden 2013 kesäkuussa.

Vuonna 2012 ISS:llä otettiin käyttöön järjestelmä ympäristövahinkojen ja -havaintojen ilmoittamiseksi. ISS:n toimesta tapahtui yksi ympäristövahinko vuonna 2012, jossa kevyttä polttoöljyä pääsi öljypolttimon korjauksen yhteydessä vuotamaan rakennuksen viemäriverkostoon ja edelleen läheiseen jokeen. Puhdistamistoimenpiteet suoritettiin tapahtuman yhteydessä välittömästi. Asiasta tehtiin selvitys yhteistyössä viranomaisten kanssa, jonka lopputuloksena todettiin, että joessa ei ollut sellaisia määriä öljyä joka olisi aiheuttanut vaaraa ihmisille tai ympäristölle.

5.1.1 Ympäristötavoitteet

ISS:n ympäristöpäämäärä: Luomme ekotehokasta huomista
 • tukemalla asiakkaiden omaa ympäristötyötä sekä vähentämällä kiinteistöjen käytönaikaisia ympäristövaikutuksia ekotehokkailla kiinteistöpalveluilla ja suunnitteluratkaisuilla
 • vähentämällä omasta toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä
 • kehittämällä henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta

ISS asettaa toiminnalleen konkreettiset ympäristötavoitteet. Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan vuosittain yrityskohtainen ympäristöohjelma, jossa määritellään kehitystoimenpiteet ympäristöasioiden jatkuvan parantamisen varmistamiseksi sekä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Puhdistusaineiden kulutus siivoojaa kohden laski 10 prosenttia vuodesta 2011.

Vuoden 2012 ympäristötavoitteet kohdistuivat puhdistusaineiden kulutuksen vähentämiseen, ympäristömerkittyjen tuotteiden käytön lisäämiseen ja autojen käytöstä aiheutuvien päästöjen vähentämiseen.

Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus siivoustuotteiden ostoista kasvoi neljä prosenttia vuodesta 2011. Puhdistusaineiden kulutus siivoojaa kohden laski 10 prosenttia vuodesta 2011.

Ylläpitosiivousaineiden annostelijat ja annostelujärjestelmät ovat systemaattisesti pienentäneet kulutusta. Vuonna 2012 aloitettiin annostelujärjestelmien käyttöönottoprojekti, josta saatiin merkittäviä tuloksia pesuaineiden käytön vähentämiseksi. Annostelujärjestelmien käyttöönotto jatkuu vuonna 2013. Lisäksi siivouspalveluissa vahanpoistoaineiden ja vahojen kulutus on laskenut siivousmenetelmien kehittämisen avulla.

ISS seuraa autojen kulutuksien lisäksi CO2 päästöjä (g/ajettu km). Polttoaineen kulutus on vuonna 2012 kasvanut mutta päästöt hieman pienentyneet. Tärkeimpänä syynä tähän on autokannan uusiutuminen ja sitä kautta päästöjen pieneneminen.

Päästöjen vähentämiseksi käytetään muun muassa GPS-paikannusta ja tuotannonohjausjärjestelmiä. Vuonna 2012 GPS-paikannuksen piirissä oli tuotantoautoista 68 prosenttia. Tavoitteena on, että vuoden 2013 loppuun mennessä 90 prosenttia ja vuoden 2015 loppuun mennessä 100 prosenttia tuotantoautoista on GPS-paikannuksen piirissä. Turvallisuuspalveluiden tuotantoautot ovat 100-prosenttisesti GPS-paikannuksessa.

Tavoitteet vuodelle 2013:
 • Ympäristöjärjestelmälle ISO 14001 standardin mukainen sertifikaatti kesäkuussa 2013. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä tulee kattamaan ISS Palvelut Oy:n kaikki toiminnot valtakunnallisesti
 • Siivousaineiden käytön vähentäminen 5 prosenttia
 • Ympäristömerkittyjen tuotteiden käytön lisääminen siivouksessa prosentilla
 • Autolla ajosta aiheutuvien päästöjen vähentäminen 2 prosentilla
 • Omien toimipisteiden jätteiden hyötykäyttöprosentin nostaminen 75 prosenttiin
 • Omien toimipisteiden energian käytön raportoinnin parantaminen
 • Paperin kulutuksen vähentäminen 2 prosentilla
 • Ympäristöverkkokoulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattaminen 30 prosenttiin koko henkilöstösta

5.1.2 Ympäristökoulutukset avainasemassa

ISS:n omalla henkilökunnalla on suuri vaikutusmahdollisuus palveluista aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Henkilöstön ympäristöosaaminen varmistetaan toimintajärjestelmän mukaisella perehdyttämisellä sekä tehtävä- ja asiakaskohtaisella koulutuksella.

Palvelutuotekohtaisissa perehdytysmateriaaleissa käydään läpi palveluun liittyvät ympäristöasiat. ISS järjestää henkilöstölle koulutuksia liittyen asiakkaiden Green Officen toiminnan tukemiseen, kierrätyskoulutusten pitämiseen asiakaskohteessa sekä vaarallisten jätteiden hallintaan.

ISS:llä on käytössään sähköinen ympäristöverkkokoulutus, joka on suunnattu koko henkilöstölle. Vuoden 2012 lopussa suorittaneiden osuus oli 36 prosenttia toimihenkilöiden osalta sekä 7,3 prosenttia koko henkilöstöstä. Tavoitteena on, että vuonna 2013 suorittaneita on vähintään 30 prosenttia koko henkilöstöstä.

Tavoitteena muun muassa ympäristöverkkokoulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattaminen 30 prosenttiin koko henkilöstöstä.

5.2 Palvelujen ympäristövastuu

ISS:llä on tunnistettu toiminnan merkittävät ympäristönäkökohdat. Nämä toimivat pohjana toiminnan kehittämiselle ja tavoitteiden asettamiselle.

Palveluihin liittyvät merkittävät ympäristönäkökohdat ja keinot niihin vaikuttamiseksi on arvioitu palveluittain. Alla on lueteltu eri palveluiden keskeisimmät keinot niihin vaikuttamiseksi.

Ympäristönäkökohdat toimivat pohjana ISS:n palvelujen toiminnan kehittämiselle ja tavoitteiden asettamiselle.
Kiinteistöpalvelut

5.2.1 Kiinteistöpalvelut

Kiinteistön energian kulutus:
Rakennusten elinkaaren aikaisella energianhallinnalla voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Rakennusten käytönaikainen ympäristökuormitus on merkittävin, sillä se muodostaa 75-95 prosenttia rakennuksen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.
Optimoimalla talotekniikkaa, reagoimalla havaittuihin kulutuspiikkeihin, selvittämällä niiden syyt sekä vaikuttamalla kiinteistön käyttäjien kulutustottumuksiin, voimme vaikuttaa kiinteistön käytön aikaiseen energian kulutukseen merkittävästi.
Työkoneet ja laitteet:
Seuraamme GPS-paikannuksen avulla työkoneidemme käyttöastetta, jonka perusteella optimoimme työkoneittemme toiminta-alueita ja liikkumista ympäristönäkökulmat huomioiden.
Toiminnasta syntyvät jätteet:
Lajittelemme huollosta ja korjauksista syntyvät jätteet aina ensisijaisesti kierrätykseen ja toissijaisesti hyötykäyttöön.
Käyttämämme aineet ja kemikaalit:
Valitsemme mahdollisimman vähäpäästöisiä aineita palvelussamme käytettäväksi.
Siivous- ja toimistopalvelut

5.2.2 Siivouspalvelut

Siivouspalvelukonseptimme määrittelee käyttämämme puhdistusaineet, menetelmät, välineet ja koneet.
Puhdistusaineet:
Valitsemme ensisijaisesti ympäristömerkityn aineen, sillä valikoimamme sisältää ympäristömerkityn tuotevaihtoehdon kaikille päivittäisessä käytössä oleville tuoteryhmille.
Käyttämämme aineet ovat tiivisteitä. Koulutamme ja opastamme henkilöstöämme aineiden oikeaan annosteluun.
Menetelmät, välineet ja koneet:
Käyttämämme mikrokuitumenetelmä vähentää huomattavasti puhdistusaineiden ja veden tarvetta.
Koneiden ja välineiden oikealla käytöllä, huolellisella puhdistamisella sekä säännöllisillä huolloilla vaikutamme niiden käyttöikään.
Käytämme monikäyttöisiä ja koottavia siivousvälineitä, joissa varret ja työstöosat ovat erillisiä.
Säkit ja pussit:
Optimoimalla roskapussien vaihtotiheyttä, käyttämällä oikean kokoisia pusseja ja lisäämällä kangassäkkien käyttöä siivousvaunuissa voimme vähentää palvelussamme käytettävien pussien ja säkkien määrää huomattavasti.
Ruokailupalvelut

5.2.3 Ruokailupalvelut

Raaka-ainevalinnoissa ja ruokalistasuunnittelussa huomioimme ruoan ekologisuuden:
Valikoimissamme on luomu-, reilun kaupan ja Rainforest Alliancen tuotteita. Olemme mukana Portaat Luomuun –ohjelmassa, noudatamme WWF:n kalasuosituksia sekä tarjoamme ilmastoreilua ruokaa yhtenä lounasvaihtoehtona päivittäin.
Energian kulutus ravintolassa:
Laitteiden tarkoituksenmukaisella ja oikea-aikaisella käytöllä sekä järkevillä valmistusmenetelmillä säästämme keittiössä kuluvaa energiaa.
Toiminnastamme syntyvä hävikki ja jätteet:
Hävikin määrää vähennämme huolellisella ruokalistan suunnittelulla, ruoan valmistuksen jaksottamisella, oikealla valmistusprosessilla sekä ruoan oikealla säilytyksellä.
Jätteet lajitellaan aina ensisijaisesti kierrätykseen ja toissijaisesti hyötykäyttöön. Näin vältämme kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Astiapalautuspisteissä ohjeistamme asiakasta lajitteluun ISS:n lajitteluohjeilla.
Kiinteistöpalvelut

5.2.4 Turvallisuuspalvelut

Palvelusta aiheutuvien päästöjen minimointi:
Suunnittelemme ja optimoimme reitit etukäteen, noudatamme taloudellista ajotapaa, vältämme auton tyhjäkäyntiä sekä huolehdimme auton oikeista rengaspaineista ja säännöllisistä huolloista.
ISS Virtuaalivartija™ palveluratkaisussamme perinteiset vartiointipalvelut on automatisoitu hyödyntämällä tietoliikenne- ja turvajärjestelmäratkaisuja. Se vähentää piirivartioinnista aiheutuvia päästöjä asiakkaan turvallisuudesta tinkimättä.
Järkevällä kokonaisuuden hallinnalla tekniikasta vartiointiin pystymme rakentamaan tehokkaan ratkaisun asiakkaan turvajärjestelmiin turhia ajoja ja päästöjä minimoiden.
Toiminnasta syntyvät jätteet:
Kierrätämme palveluun liittyvän sähkö- ja elektroniikkaromun sekä lajittelemme paristot paristojen keräykseen.

5.3 Oman toiminnan ympäristövastuu

5.3.1 Oman toiminnan energian ja veden kulutus sekä päästöt

ISS:n toimipisteet sijaitsevat pääosin vuokratuissa tiloissa, joissa on muitakin toimijoita. Tästä johtuen suuresta osasta kohteista energian ja veden kulutukset maksetaan osana vuokraa ja mitattua tietoa ei ole käytössä. Osassa kohteista seurataan mitattua käyttäjäsähköä, mutta niiden osalta ei saada kiinteistösähkön kulutuksia.

Vuoden 2013 aikana parannetaan raportoinnin laatua ja pureudutaan omien tilojen energian ja veden käyttöön käynnistämällä toimipistekohtaisia ympäristötiimejä.

Energiankäyttöön vaikuttaa myös tilojen määrän optimointi. ISS:n operatiivisen toimitilan määrä on Suomessa vuonna 2012 noin 62 000 huoneisto-m2. Kokonaiskapasiteetista on vapautettu ei-ydinliiketoimintaan liittyviä tiloja vuoden 2011 alusta lukien n. 10 000 m2 verran mm erilaisia tilatarpeita yhdistelemällä.

Toimistojen kapasiteettitarve on jatkuvasti vähenemässä työn muuttuessa entistä liikkuvammaksi ja teknologian mahdollistaessa kokoaikaisemman läsnäolon mm. asiakaskohteissa. Kapasiteettitarpeeseen nähden ylimääräistä tilaa on edelleen ja niistä pyritään hankkiutumaan eroon vuokrasitoumusten mahdollistamalla aikataululla. Varasto- ja logistiikkatilojen tarpeen perusteellinen uudelleenarviointi tullaan tekemään vuonna 2013.

Sanna Paukulla ei ole nimettyä työpistettä toimistolla vaan hän työskentelee joustavasti myös asiakaskohteissa.
Omien toimitilojen energia ja vesi 2012
Sähkön ominaiskulutus, kWh/ brm2 1) 69,1
Lämmön ominaiskulutus, kWh/brm2 1) 153,5
Energian ominaiskulutus yhteensä, kWh/brm2 1) 222,7
Veden ominaiskulutus, dm3/brm2 1) 298,6
Ominaispäästöt yhteensä, kgCO2e/brm2 1) 2) 52,6

1) Energian ja veden kulutuksia voidaan tällä hetkellä luotettavasti raportoida kolmesta kohteesta, joissa ISS on ainut toimija. Taulukossa olevat näiden kohteiden kulutustiedot perustuvat mitattuun tietoon.

2) Primäärienergian ja päästöjen laskenta on tehty Energiateollisuus ry:n Suomen kaukolämmön ja sähkön tuotannon tilastojen pohjalta. Päästöissä ei ole otettu huomioon alkuperätakuiden/sertifikaattien hiilidioksidivapautta eikä tuonti/ vientisähköä. Energian kulutuksia ei ole normitettu. Lämpö on laskettu 2011 päästötiedoilla. Omissa toimipisteissä ei ole raportoitavaa kylmäaineiden käyttöä.

Päästöt 2011 2012
1) WWF:n ilmastolaskuri
Työkoneet, tCO2 1) 1745 1843
Autot, tCO2 1) 6623 6722
Autot ja työkoneet yhteensä 1) 8370 8565
Lentomatkustus kg CO2 ekv 520 730 568 282

Energiankulutuksen ohella ISS:n toiminnasta aiheutuu päästöjä autolla ajosta, työkoneiden käytöstä sekä lentomatkustuksesta. ISS:n autot ja työkoneet ovat leasing autoja ja koneita. ISS:n autosäännössä on määritelty autojen CO2-päästörajaksi 140 g/km.

Lentoja on korvattu jo muutaman vuoden ajan videoneuvotteluilla. Kokoukset toteutuvat neuvottelulaitteistojen avulla ja osittain oman tietokoneen kautta. Videoneuvottelulaitteiden käytöstä huolimatta lentomatkustus on kasvanut, joka johtuu ISS:n konserniyhteistyön lisääntymisestä.

Lentoja on korvattu jo muutaman vuoden ajan videoneuvotteluilla.

ISS:n pääkonttorin
Green Office

ISS:n pääkonttorille on myönnetty WWF:n Green Office merkki 30.3.2012. Toimistolla muun muassa parannettiin jätteiden lajittelua, muutettiin tulostusasetuksia sekä siirryttiin posliinimukien käyttöön. Green Office-tiimi jatkaa toimintaansa ja se näkyy esimerkiksi energiansäästöviikkoon osallistumisena.

5.3.2 ISS:n omien toimipisteiden jätteet

ISS:n tavoitteena on minimoida syntyvän jätteen määrä. Käytännön toimenpiteinä jätteiden synnyn ehkäisemiseksi vuodesta 2011 alkaen on ollut mahdollisuus sähköiseen palkkakuittiin. Henkilökohtaisista tulostimista on luovuttu ja dokumentit tulostetaan kaksipuoleisesti. ISS:n asiakaslehti julkaistaan vain sähköisesti.

ISS toimii pääsääntöisesti vuokralaisena kiinteistöissä, joissa on useita vuokralaisia, jonka vuoksi kaikista toimipisteitä ei saada tietoa omista jätemääristä. Siitä huolimatta toimistoissamme tehdään työtä jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja hyötykäytön parantamiseksi.

Vuonna 2012 ISS:n jätteistä 58 prosenttia toimitettiin hyötykäytettäväksi. ISS:n tavoite vuodelle 2013 on nostaa jätteiden hyötykäyttö 75 prosenttiin sekajätteen määrää vähentämällä sekä materiaalihyötykäytön lisäämisellä lajittelua tehostamalla.

Vuonna 2012 jätteistä meni materiaalihyötykäyttöön 47 prosenttia. Tästä 20 prosenttia on paperia, biojätettä 14 prosenttia ja pahvia kahdeksan prosenttia. Lisäksi toimipisteistämme kerätään metallia ja lasia. Niitä syntyy vähäinen määrä, noin neljä prosenttia. Vaarallisista jätteistä yli 90 prosenttia oli kierrätettäviä vaarallisia jätteitä.

ISS:n lajitteluohjeet auttavat käyttäjää jätteiden lajittelussa.

Lue lisää

5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet

5.4.1 Energian ja veden säästötavoitteet

ISS wise -palvelu tuo tehokkuutta asiakkaan kiinteistöjen energian ja veden käyttöön. ISS wise on kokonaispalvelu, joka tähtää energian käytönhallinnan optimointiin. ISS ottaa kokonaisvastuun kiinteistöjen toimivuudesta, viihtyisyydestä ja energiatehokkuudesta. Energianhallintapalvelun konsepti ISS wise sisältää kiinteistönhoidon ja -huollon, tekniset palvelut, energianhallinta- ja -valvomopalvelut.

ISS wise on kokonaispalvelu, joka tähtää energiankäytön optimointiin.

ISS wisen avulla asiakkaat ovat säästäneet lämmityskustannuksista jopa 30 prosenttia. Pelkillä toimintatapojen ja käyttötottumusten muutoksella tästä on mahdollista saavuttaa 15 prosenttia. Toiset 15 prosenttia saavutetaan investoinneilla, jotka maksavat itsensä takaisin alle kymmenessä vuodessa. Sähkökuluista on mahdollista säästää jopa 15 prosenttia. Kiinteistön käyttäjille palvelu merkitsee viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Omistajalle ISS wise tarkoittaa energian säästön lisäksi kiinteistön arvon säilymistä sekä hallinnoinnin helpottumista.

ISS tukee Fujitsun ekotavoitteita

Ict-alan vihreään kärkikaartiin kuuluvan Fujitsun Suomen pääkonttori sai vuoden vaihteessa WWF:n Green Office -merkin. ISS Palveluilla on keskeinen rooli yhtiön pyrkimyksissä toimiston ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi.

Fujitsu toimii aktiivisesti henkilöstönsä ympäristötietoisuuden lisäämiseksi ja Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevan pääkonttorinsa ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Fujitsu hyödyntää pyrkimyksissään energian käytönhallinnan optimointiin tähtäävää ISS wise -kokonaispalvelua, joka kattaa kiinteistönhoidon ja -huollon, tekniset palvelut sekä energianhallinta- ja -valvomopalvelut.

– Monesti juuri ISS:n työntekijät ovat vaa’ankieliasemassa tavoitteiden muuttamisessa käytännön teoiksi. Esimerkiksi jäteastioita tyhjennettäessä on helppo todeta, miten lajittelu on toiminut, Fujitsun Green Office -vastaava Eveliina Champagne sanoo.

ISS:n työntekijät tuovat mahdolliset ongelmat asiakkaan tietoon. Samoin ISS:n vartijat viime kädessä huolehtivat siitä, että kiinteistössä ei turhaan pala valot läpi yön ja napsauttavat pois vahingossa palamaan jääneet.

Champagne pitää tärkeänä, että siivoojille on kerrottu heidän työnsä merkityksestä toimiston ympäristökuormituksen pienentämisessä, kuten jätteiden lajittelusta merkityksestä ja puhdistusaineiden oikeasta annostelusta. Positiivista hänen mukaansa on, että ISS:n käyttämät puhdistusaineet ovat ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomia.

Lähde: ISSue 11

5.4.2 Ympäristösertifioinnit

WWF:n Green Office

ISS tukee palvelutuotannollaan useaa asiakasta, joille on myönnetty Green Office merkki. Läsnäoleva henkilöstö ideoi ja toteuttaa ympäristöohjelman toimenpiteitä kuten jäteohjeiden ja keräyspisteiden hallintaa sekä järjestää teemapäiviä ja kampanjoita.

LEED EB ympäristöluokitusjärjestelmä kiinteistöille

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) for Existing Buildings on rakennusten käytön ja ylläpidon aikainen ympäristöluokitus. ISS:n palvelutuotteiden ympäristönäkökohtien hallinta ja -vaikutusten minimointi ovat LEED -kriteereillä arvioituna korkeatasoista.

ISS:llä on palveluntuottajana hyvät edellytykset auttaa asiakkaitaan saavuttamaan korkeatasoinen LEED for Existing Buildings -sertifiointi kiinteistöilleen. Lisäksi ISS:n palveluiden avulla asiakas pystyy ylläpitämään kiinteistöjään LEED -sertifioinnin ja hyvien ympäristöarvojen mukaisesti.

ISS wise -kokonaisuus varmistaa ympäristösertifikaatin vaatiman energiankäytön tason.

5.4.3 Jätetavoitteet

ISS tuottaa asiakkailleen ympäristöpalvelua. Ympäristöpalvelu sisältää jätehuoltopalvelun lisäksi ympäristöhoitajan tehtävät: keräysvälineiden siirrot, tyhjennysten optimoinnit, vaarallisten jätteiden hallinnoinnin, opastamisen, raportoinnin ja tavoitteellisen kehitysyhteistyön. Vuonna 2012 ISS:n ympäristöpalveluasiakkaiden jätteiden hyötykäyttöaste oli 84,8 prosenttia. Yksittäisten isojen asiakkaiden hyötykäyttö on noussut jopa 10 prosenttia ISS:n ympäristöpalvelun avulla. ISS tuottaa ympäristöpalvelun yhdessä HFT Networkin kanssa.

ISS kannustaa kaikkia oikeaoppiseen
lajitteluun ja materiaalien käyttöön

ISS:n ympäristö­koulutuksen saanut henkilökunta auttaa asiakasta vähentämään jätteen syntyä ja huolehtimaan sen kierrätyksestä ja hyötykäytöstä.

ISS:n läsnä oleva henkilöstö neuvoo ja opastaa asiakasta ja seuraa lajittelun onnistumista.

Asiakas lajittelee jätteet ohjeiden mukaan.
Pelaa jätepeliä

ISS:n henkilöstö vie jätteet keskitettyyn jätepisteeseen.

Jätteet noudetaan kiinteistöstä kustannustehokkaasti ISS:n yhteistyöverkoston kalustolla asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Jätteet hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana.

Asiakkaan ja ISS:n yhteisissä palavereissa mietitään lajittelun tehostamismahdollisuuksia hyödyntäen jäteraportointia.

Jätehuoltoa kehitetty yhdessä

Metso Paperin Rautpohjan tehtaalla Jyväskylässä Metso ja ISS tekevät tiivistä yhteistyötä työturvallisuuden ja jätehuollon kehittämisessä. Merkittävä osa ISS:n hoitamaa työtä Rautpohjan tehtaalla on ympäristöpalvelut, joihin kuuluu muun muassa vaarallisten aineiden ja yhdyskuntajätteiden jätehuolto. Energiajäte kerätään erikseen, mitä muualla Jyväskylän alueella ei juurikaan vielä tehdä.

– ISS on ollut mukana selvittämässä eri jätejakeiden hyötykäyttömahdollisuuksia, muun muassa mitkä jätejakeet soveltuvat energiakäyttöön ja mihin ne voidaan toimittaa eteenpäin, tehtaan turvallisuuspäällikkö Sini Peltola kertoo.

ISS vastaa myös lajittelumerkintöjen päivittämisestä jäteastioissa. Jätehuoltoa hoitavat työntekijät seuraavat jatkuvasti jätelajittelua. Jos lajittelu ei toimi, he välittävät siitä viestin Metsolle.

– ISS:n kautta saamme paljon jäteinfoa, muun muassa jäteraportteja, joiden avulla pystymme ohjaamaan toimintaamme ja tekemään tarvittavat raportit ympäristöviranomaisille, Peltola lisää.

Lähde: ISSue11

5.4.4 Asiakaskoulutukset

ISS järjestää asiakkailleen jätteiden käsittelyyn liittyviä ympäristökoulutuksia. Asiakkaat ovat antaneet hyvää palautetta koulutuksista ja niiden vaikuttavuutta on pystytty arvioimaan jäteraportoinnin kautta kierrätys- ja hyötykäyttöprosentin kasvulla.

Koulutusten lisäksi ISS tukee asiakkaita heidän ympäristötavoitteiden saavuttamisessa esim. auttamalla ja toteuttamalla erilaisia teemapäiviä kuten Energiansäästöviikkoa ja Earth Hour -kampanjaa.

Puhdas sisäilma on perusoikeus

Sisäilmaongelman voi alun perin havaita esimerkiksi ISS:n siivooja tai kiinteistönhoitaja. Ongelman poistamisessa on mukana kokonainen ammattilaisten ketju, esimerkiksi sisäilmatutkija, suunnittelija, projektipäällikkö, korjaustyön toteuttaja ja loppusiivouksen suorittaja.

Sisäilmaongelmat aiheutuvat harvoin yhdestä ainoasta tekijästä. Yleisimpiä ovat kosteusvauriot. Ne voivat olla äkillisiä tai johtua toimimattomista rakenteista. Ilmanvaihdon suurimmat ongelmat liittyvät vääriin säätöihin, liian lämpimään tuloilmaan ja kanavien epäpuhtauksiin.

Vantaan kaupunki on ISS Palveluiden kokonaispalveluasiakas. ISS on räätälöinyt Vantaalle sisäilmatutkimusten raportointimallin.

– Vantaan kaupungin rakennukset edustavat laajaa otosta julkisesta rakennuskannasta ja niissä on samoja rakenteellisia ongelmia kuin muissakin kyseisen aikakauden rakennuksissa. Useimmiten ongelmat johtuvat puutteellisesta pintavesien ohjaamisesta, heikosta vesieristyksestä tai ilmanvaihdosta sekä virheellisistä työmenetelmistä esimerkiksi kattolumien poistossa, kertoo palvelupäällikkö Mari Järvenpää ISS Palveluista.

ISS myös suunnittelee rakenteelliset korjaukset ja korjaa löytyneet rakenteelliset ongelmat suunnitelmien mukaisesti. Koko projekti ongelman selvittämisestä sen korjaamiseen asti hoidetaan ISS:n ammattiosaamisen voimin.

Lähde: ISSue10