Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

2. Tapamme toimia

ISS:n toiminta vaikuttaa useisiin eri sidosryhmiin. ISS on merkittävä työllistäjä, tavaran ja palveluiden ostaja, veronmaksaja ja sen toiminnalla on sekä suoria että epäsuoria taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Suomen kolmanneksi suurimpana yksityisenä työnantajana ISS haluaa olla mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kaikille löytyy työ ja jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan. ISS:n yritystoiminnan menestys nojautuu rehelliseen, tasa-arvoiseen ja vastuulliseen tapaan toimia – The ISS Way.

2.1 Toiminnan lähtökohdat

Vastuullisen yritystoiminnan ydin on kannattava liiketoiminta. ISS:n taloudellisen vastuun tärkeimpiä tekijöitä ovat taloudellinen kannattavuus, positiivinen kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointitapa.

ISS:llä riskienhallinta on olennainen osa johtamista ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia seurataan jatkuvasti. Riskeihin varaudutaan sopimusjärjestelyin ja laajalla vastuuvakuutuksella.

Kaikilla ISS:n henkilöstöön kuuluvilla on oikeus tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. ISS ei hyväksy syrjintää missään muodossa. ISS-konsernin arvot – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu – tukevat yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutumista toiminnassa.

ISS-konsernin arvot – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu – tukevat yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutumista toiminnassa.

Merkittävänä työllistäjänä työsuhdeasioiden hoitaminen lakien, työehtosopimusten ja työsopimusten mukaisesti on ISS:n toiminnan ehdoton edellytys, jolla osaltaan taataan myös työtyytyväisyys. Työsuhdeasioissa ISS noudattaa sitovan työlainsäädännön lisäksi työehtosopimusten ehtoja.

2.2 Läpinäkyvyys ja tehokkuus

Korruptio ja lahjonta ovat vahingollisia kaikelle yritystoiminnalle. ISS:n eettiset periaatteet ja ohjeistus (code of conduct) ovat osa ISS tapaa toimia. Ohjeistuksessa painotetaan kilpailulainsäädännön vaatimusten mukaista ja korruptionvastaisten toimintatapojen ehdotonta noudattamista kaikessa toiminnassamme. Johtoryhmän päätöksen mukaisesti sekä johtoryhmän että laajennetun johtoryhmän jäsenet suorittivat konsernin lahjonnan vastaisten periaatteiden verkkokurssin (ISS Anti-Corruption Policy). Konsernin kilpailuoikeudellisen verkkokurssin (ISS Competition Guidelines) suoritti jokainen johtoryhmän jäsen sekä laajennetun johtoryhmän jäsenistä ne, joiden tehtävänkuvaan kyseiset asiat liittyvät.

ISS tekee yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Harmaa talous koskettaa erityisesti työvoimavaltaisia aloja kuten rakennus-, kiinteistöpalvelu-, ravitsemus-, majoitus- ja kuljetusalaa. ISS haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa. Harmaan talouden yleisenä toimintamallina on ketjuttaa töitä alihankkijoilla. ISS:n toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen ja rajoittaminen yhteen toimijaan.

ISS on edellyttänyt, että 1.3.2012 lähtien kaikkien alihankkijoiden täytyy kuulua Suomen tilaajavastuu.fi -palveluun. ISS velvoittaa, että sopimus alihankkijoiden kanssa voidaan laatia vain, jos alihankkijat täyttävät valmiiksi laaditut sopimusehdot, jolla varmistetaan lain vaatimusten noudattaminen.

ISS tekee yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi.

2.3 Hallintokäytännöt

ISS:n globaalin konsernin hallintorakenne on kaksitasoinen. Se koostuu hallituksesta ja konsernin johtoryhmästä. Hallitus tarkastelee säännöllisesti konsernin hallintoa, sen toimintoja, liiketoimintaympäristöä ja lakisääteisiä velvollisuuksia. Konsernin johtoryhmä on hyväksynyt ISS:n hallinto-ohjeistuksen, joka on otettu käyttöön kaikissa maissa, myös Suomessa. Konsernin sisäinen tarkastus valvoo, että paikalliset yksiköt toimivat tämän ohjeistuksen mukaisesti.

Suomessa noudatetaan samaa kaksitasoista hallintorakennetta. Suomen ISS Palvelut -konsernin hallitus seuraa vastuullisten toimintatapojen toteutumista Suomessa. Suomen johtoryhmä vastaa konsernissa määriteltyjen ohjeiden ja käytäntöjen toteutumisesta sekä täydentää toimintatapaohjeita tarvittavin osin maakohtaisella ohjeistuksella.

ISS Palvelut Oy:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Troels Bjerg sekä jäsenet Christian Kofoed Jakobsen ja Bjørn Raasteen.

ISS Palveluiden johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Kari Virta, talousjohtaja Mari Vilanti, henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen, kehitysjohtaja Juha Savolainen, kaupallinen johtaja Pekka Torikka, pääkaupunkiseudun asiakkuudet -liiketoimintayksikön johtaja Taina Huttunen, Uudenmaan asiakkuudet -liiketoimintayksikön johtaja Matti Ranne, Etelä-Suomen -asiakkuudet liiketoimintayksikön johtaja Peter Westermarck ja Keski- ja Pohjois-Suomen -asiakkuudet liiketoimintayksikön johtaja Aarne Martikainen. Vuonna 2012 johtoryhmä kokoontui 19 kertaa.

Organisaatio

Organisaatiokaavio

Kaikessa ISS:n toiminnassa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita:

 1. Lakien noudattaminen

  Paikallisia lakeja ja määräyksiä noudatetaan aina.

 2. ISS:n arvot

  Jokaisen esimiehen velvollisuus on tuntea ja noudattaa ISS:n yhteisesti määriteltyjä arvoja – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu – ja johtaa toimintaansa niiden periaatteiden mukaisesti.

 3. ISS:n eettiset Periaatteet (code of conduct)

  Jokaisen esimiehen velvollisuus on tuntea ja noudattaa myös ISS:n eettisiä periaatteita. Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että ISS:n liiketoimintaa johdetaan eettisten periaatteiden mukaisesti ja henkilöstö tuntee ja noudattaa niitä. Eettiset periaatteet on päivitetty vuonna 2010 yhdenmukaisiksi YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa. Jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita hyväksyessään työehtonsa ISS:n kanssa.

 4. Politiikat ja toimintaohjeet

  ISS:n toimintapolitiikkojen ja -ohjeiden noudattaminen on ISS:n maajohdon vastuulla. ISS on määritellyt Suomessa toimintapolitiikkansa, joka kuvaa, miten yrityksen toimintaa ohjataan ja johdetaan, niin että yrityksen asettamat tavoitteet ja päämäärät toteutuvat. Toimintapolitiikan tueksi on määritelty ja dokumentoitu eri toiminnoille tarpeelliseksi katsotut toimintaohjeet, työkuvaukset ja politiikat.

2.4 Yritysvastuun johtaminen

ISS:n yritysvastuu on sisällytetty päivittäiseen toimintaan. Yritysvastuun toteutumisesta vastaa yrityksen johtoryhmä. Konsernin yritysvastuutoimintamallin mukaisesti johdon edustajana ja päätöksentekijänä ja vastuullisuustoimenpiteiden toteuttajan toimii HSE (Health, Safety and Environment) -ohjausryhmä, jossa puhetta johtaa henkilöstöjohtaja. HSE-ohjausryhmä huolehtii, että vastuullisuusasiat huomioidaan liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.

Yritysvastuuta ohjaavat ISS:n

 • arvot ja johtamisen periaatteet
 • toiminta-ajatus, visio ja liiketoimintastrategia
 • eettiset ohjeet
 • toimintapolitiikka
Henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen toimii HSE-ohjausryhmän puheenjohtajana.

Vastuullisuusasioiden johtaminen noudattaa ISS:n johtamisen vuosikelloa. Strategiset vastuullisuustavoitteet asetetaan nelivuotiselle strategiakaudelle osana liiketoimintastrategiaa, joka käsitellään johtoryhmässä ja hyväksytään hallituksessa. Siitä johdetaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan vuositavoitteet ja toimenpiteet liiketoimintayksiköittäin. Niiden toteutumista seurataan yksiköiden johtoryhmissä osana ISS:n johtamisjärjestelmää ja talotasolla vuosittain erillisissä johdon katselmuksissa.

Vastuullisuustavoitteita toteutetaan myös yksikkötasolla. Jokainen esimies vastaa muun muassa sairauspoissaolo- ja tapaturmatavoitteiden toteutumisesta sekä taloudellisesta kannattavuudesta omassa yksikössään.

2.5 Vastuullisuuspolitiikka

ISS on sitoutunut kestävän taloudellisen kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen seuraavasti:

Työelämän periaatteet ja ihmisoikeudet
 • Tarjoamme mahdollisuuden työllistymiseen.
 • Toimimme henkilöstömme, paikallisen yhteisön ja koko yhteiskunnan kanssa parantaaksemme henkilöstömme elinoloja tavoilla, jotka tukevat kestävää kehitystä ja liiketoimintaamme.
 • Varmistamme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun emmekä suvaitse syrjintää, kiusaamista tai häirintää.
 • Kunnioitamme työntekijöiden työehtosopimusoikeutta ja oikeutta liittyä ammattiyhdistysliikkeisiin.
 • Tuemme vähimmäispalkkojen käyttöönottoa ja työaikamääräysten noudattamista.
 • Suhtaudumme kielteisesti lapsi- ja pakkotyövoiman käyttöön.
Terveys, turvallisuus ja ympäristö
 • Tarjoamme henkilöstöllemme asianmukaiset työolot ja turvallisen työympäristön.
 • Harjoitamme ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa.
Liiketoiminnan etiikka
 • Noudatamme liiketoiminnassamme lakia.
 • Kilpailemme rehellisesti ja pelkästään palvelujemme laadulla.
 • Vastustamme korruptiota ja lahjontaa.
 • Toimimme hyvän yritysjohtamisen periaatteiden mukaisesti.

ISS varmistaa, että sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja eettiset sitoumukset näkyvät sen toiminnassa asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hyvällä turvallisuuskulttuurilla minimoidaan turvallisuusriskejä sekä lisätään työn tuottavuutta ja parannetaan niin omaa kuin asiakkaittemme kilpailukykyä.

2.6 Vastuunäkökulmat hankintapäätöksissä

ISS on määritellyt, että sen työsuhdeautojen CO2-päästöt saavat olla enintään 140 g/km. Kaikkiin vuoden 2012 alun jälkeen toimitettuihin tuotantoautoihin on asennettu GPS-laite, jotta niiden ajoreittien entistä tehokkaampi suunnittelu on mahdollista. Vuoden 2013 alusta luovutettuihin autoihin kuuluu myös taloudellisen ajon valmennus kuljettajille.

Ajoreittien tehokkaan suunnittelun mahdollistamiseksi tuotantoautoihin on asennettu GPS-laite.

ISS kehittää jatkuvasti toimintaansa entistä tehokkaampien logististen ratkaisujen löytämiseksi. Työkoneisiin on asennettu GPS-laitteet, jotta niiden käyttö ja liikkuminen voidaan optimoida. Työkoneet ovat uudenaikaisia, niiden päästöt ja melutaso ovat alhaiset.

ISS:n ruo­kai­lu­pal­ve­lut on liit­ty­nyt Por­taat luo­muun -oh­jel­maan, jossa olemme portaalla 2 kaikkien toimipisteiden osalta. Tuotteiden valinnassa suosimme suomalaisia ja sesongin mukaisia raaka-ai­nei­ta.

Siivouksessa on vähennetty puhdistusaineiden käyttöä ottamalla käyttöön annostelijoita. Puhdistusaineiden osalla suositaan tiivisteitä, jotta säästetään pakkausmateriaaleissa ja tehostetaan kuljetuksia.

ISS on kierrättänyt vuoden 2012 alusta hyväkuntoiset työvaatteet. Ylimääräiset vaatteet palautetaan pesulaan, missä ne pestään, huolletaan ja toimitetaan seuraavalle tarvitsijalle. Kierrättäminen on vähentänyt uusien vaatteiden ostamista vuonna 2012 noin 35 prosentilla verrattuna vuoteen 2011.

Tarjouspyynnöissä huomioidaan ympäristönäkökohdat muun muassa kysymällä ympäristösertifikaateista ja ympäristömerkityistä tuotteista. Kumppaneiden ja tavarantoimittajien valinta perustuu seuraaviin tekijöihin:

 • Toimittajan tulee noudattaa Suomen lakia
 • Toimittajan tulee täyttää ISS:n laatu- ja ympäristökriteerit
 • Toimittajien tulee täyttää HSEQ-kysely. Kyselyssä vastataan terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatukysymyksiin
 • Toimittajan tulee noudattaa ISS:n kansainvälistä toimintaohjetta (code of conduct)

Lisäksi huomioidaan kumppanin liiketoiminnan ja tuotteiden laatu sekä logistiset kanavat. HSEQ-kysely pyydetään täyttämään aina sopimuksen uusimisen yhteydessä ja tällöin tarkistetaan, että toiminta täyttää kyselyn tavoitteet.

2.7 Sidosryhmävuorovaikutus

ISS teetti syksyllä 2012 analyysin, jossa kartoitettiin keskeisiä sidosryhmiä ja niiden odotuksia ISS:ää kohtaan. ISS:n merkittävimmät sidosryhmät ovat henkilöstö, työnhakijat, asiakkaat, alihankkijat ja tavarantoimittajat, työtekijä- tai työnantajajärjestöjen edustajat, viranomaiset ja muut ryhmät, kuten media.

ISS:n sidosryhmävuorovaikutus

ISS on Kiinteistöpalvelut ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Henkilöstöpalveluyritysten Liitto -työnantajaliittojen jäsen. Kiinteistöpalvelualan, vartiointialan ja matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimusten lisäksi ISS soveltaa myös useita muita yleissitovia työehtosopimuksia.

ISS:n toimitusjohtaja Kari Virta on Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n hallituksen jäsen. Lisäksi hän on Kiinteistöpalvelut ry:n hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi ISS vaikuttaa muun muassa seuraavissa yhdistyksissä: Finnish Business Society FiBS, Finnish Green Building Council FGBC, Rakli ry, Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry, Toimitilajohdon yhdistys FIFMA ry ja Suomen tilaajavastuu Oy. Näiden lisäksi ISS on mukana lukuisten alan ammattijärjestöjen toiminnassa.

2.7.1 Sponsorointi

ISS näkee sponsoroinnin ensisijaisesti yritysvastuuna eikä tavoittele sillä suurta julkista näkyvyyttä. Tärkeämpää on, että oma henkilöstö ja asiakkaat tunnistavat sponsorointikohteet. Konsernin sponsorointiohjeistuksen mukaisesti ISS ei tue uskonnollisia organisaatioita tai toimintaa, jolla on selviä tai piilotettuja poliittisia päämääriä, eikä se myöskään tee tupakkaan tai alkoholiin liittyvää sponsorointia.

Vuoden 2012 aikana ISS:n johto määritteli, että arvojen ja yritysvastuun mukaisesti tukirahat osoitetaan erityisesti ISS:n omiin ammatteihin opiskeleville sekä lapsille ja nuorille, vammaisille tai erityisryhmille. Samalla ISS teki linjauksen, että ISS ei tue aikuisten kilpaurheilua. Päätöstä sovelletaan uusittavissa sopimuksissa vuodesta 2012 eteenpäin. Sen sijaan lasten junioritoimintaa ISS voi tukea pienimuotoisesti.

ISS:llä on yhteistyösopimus Myyrmäen Urheilupuiston kanssa ISS Stadionin osalta. Sopimus on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Vuonna 2012 ISS tuki ammatteihin opiskelevia stipendein. Lisäksi ISS osallistui pääsponsorina Taitajat2012-tapahtumaan Jyväskylässä. Taitajat on vuoden suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa opiskelijat pääsevät näyttämään kykynsä omilla opiskelu­aloillaan. Syksyllä ISS solmi yhteistyösopimuksen Yrityskylän kanssa. Se on 6-luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö.

Iceheartsin ja ISS:n yhteistyö käynnistyi vuonna 2011, jolloin ISS sai omaksi kummijoukkueekseen Mikkolan koulun ekaluokkalaisten ryhmän. Yhteistyötä syvennettiin vuoden 2012 aikana. ISS tarjosi syksyllä Iceheartsin käyttöön päiväksi ISS Stadionin Myyrmäen urheilupuistossa. Syksyllä ISS:n rekrytointipäällikkö kertoi yläkouluikäisille nuorille kiinteistöpalvelualan monipuolisista työmahdollisuuksista ja antoi vinkkejä työnhakuun.

Icehearts
ISS tukee Icehearts ry:tä, joka tekee joukkueurheilun avulla ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten parissa.

2.8 Henkilöstöedustus

ISS arvostaa ja haluaa kuunnella henkilöstöään. Työehtosopimusten mukaisten luottamusmiesjärjestelmien lisäksi on erillisessä henkilöstösopimuksessa sovittu henkilöstönedustuksen toteutumisesta alueellisesti, konserniyhteistyöryhmässä sekä eurooppalaisessa yritysneuvostossa (EWC). ISS käsittelee henkilöstöön liittyviä asioita avoimesti yhteistoiminnassa henkilöstönedustajien kanssa.

ISS:llä oli vuonna 2012 yhteensä 50 luottamushenkilöä ja 14 kokopäivästä työntekijöiden työsuojeluvaltuutettua sekä 13 toimihenkilöiden ja kaksi ylempien toimihenkilöiden oto-työsuojeluvaltuutettua. Konserniyhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2012 kuusi kertaa. Lisäksi pidettiin luottamusmiespäivän yhteydessä yhteinen vuosittainen yhteistoimintakokous, johon kutsuttiin kaikki luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

2.8.1 Liikkeenluovutukset

Liikkeenluovutuksissa ISS noudattaa sitovaa lainsäädäntöä. Henkilöt siirtyvät ISS:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. ISS soveltaa luovuttajaa sitovaa työehtosopimusta kuluvan tes-kauden ajan, joka jälkeen siirrytään soveltamaan ISS:ää sitovaa työehtosopimusta.

Liikkeenluovutusten määrä 2003-2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ka.
 
Liikkeenluovutuksia 12 12 11 12 14 13 14 9 8 6 11
Henkilömäärä 122 86 64 66 380 90 602 60 117 88 168
Vuosi Liikkeenluovutuksia Henkilömäärä
2003 12 122
2004 12 86
2005 11 64
2006 12 66
2007 14 380
2008 13 90
2009 14 602
2010 9 60
2011 8 117
2012 6 88
Ka. 11 168