Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

1. Tämä on ISS

ISS on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ja maan kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja. ISS tuottaa henkilöstövaltaisia tukipalveluita yksityisille yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. ISS luo toiminnallaan laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidensa liiketoimintaan.

1.1 ISS lyhyesti

ISS tarjoaa sekä yksittäisiä palveluita että kunkin asiakkaan tarpeitten mukaan räätälöityjä palvelukokonaisuuksia. ISS vastaa asiakkaittensa tarpeisiin kiinteistöjen koko elinkaaren ajan alkaen suunnittelusta ja rakennuttamisesta ja jatkuen kiinteistöjen käytön aikaisiin ylläpito- ja käyttäjäpalveluihin. ISS:n tavoitteena on ottaa kokonaisvastuu yhä laajemmista ja vaativammista palvelukokonaisuuksista, jolloin asiakkaat voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa ja näin vapauttaa omia voimavarojaan.

ISS toimii valtakunnallisesti noin 230 kunnassa ja työllistää lähes 12 000 työntekijää. ISS Palveluiden pääkonttori sijaitsee Vantaalla. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa.

Sanni Vepsäläinen huolehtii lentokoneiden siisteydestä ja varmistaa, että lentomatkasi on viihtyisä. Hän on ylpeä työstään ja vastaa omalta osaltaan siitä,että matkustajat saapuvat ajoissa kokouksiin ja loma alkaa hyvillä mielin.
ISS tarjoaa sekä yksittäisiä palveluita että kunkin asiakkaan tarpeitten mukaan räätälöityjä palvelukokonaisuuksia

ISS:n palvelut

ISS tarjoaa asiakkailleen seuraavia palveluita joko yksittäispalveluina tai integroituina kokonaispalveluratkaisuina:

 • Kiinteistöpalvelut

  Kehitämme ja ylläpidämme kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen toimintakykyä ja arvoa niiden käyttöönotosta yllä- ja kunnossapitoon. Palvelumme kattavat kiinteistön koko elinkaaren rakennuttamisesta ylläpitoon ja vahinkosaneeraukseen.

 • Siivouspalvelut

  Huolehdimme kiinteistöjen ja toimitilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Vahvuutenamme on ammattitaito ja -osaaminen sekä työtapojen jatkuva kehittäminen.

 • Ruokailupalvelut

  Tarjoamme monipuolisia lounas-, kokous-, edustus- ja kahvilapalveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Maukas ruoka, viihtyisä miljöö ja uudistuva valikoima ovat keskeinen osa palvelua.

 • Turvallisuuspalvelut

  Varmistamme asiakkaidemme toiminnan jatkuvuuden kartoittamalla, ennakoimalla ja estämällä mahdollisia poikkeustilanteita. Turvallisuusratkaisumme koostuvat teknisistä järjestelmistä, turvaverkko- ja vartiointipalveluista.

 • Tukipalvelut

  Tukipalvelumme liittyvät kiinteästi asiakkaiden omiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Ne voivat vaihdella esim. toimiston tukipalveluista logistiikkapalveluihin

Lue lisää ISS:n palveluista

1.2 Keskeiset vastuullisuusteemat

ISS:n toiminnan ja vastuullisuuden kannalta korostuvat erityisesti seuraavat asiat:

 1. Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia
 2. Henkilöstön hyvinvointi
 3. Asiakkaiden yritysvastuutavoitteiden tukeminen
 4. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Jarita Huotari suunnittelee rakennushankkeita, huolehtii aikataulutuksesta, budjetin laadinnasta ja kustannusseurannasta. Ympäristösertifiointiin tähtäävät toimet ovat hänen erityisalaansa. Jarita huomioi ihmisten ja toimintojen tarpeet projektin kuluessa.

1.2.1 Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia

ISS panostaa huomattavasti oman toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Lakeja ja asetuksia noudatetaan aina. Erityistä huomioita kiinnitetään harmaan talouden ja korruption vastustamiseen. ISS:n tavoitteena ja strategiana on tuottaa palvelut mahdollisuuksien mukaan omana tuotantona tai tarvittaessa yhteistyössä valikoitujen alihankkijoiden ja toimittajien kanssa. Näin kontrolli ja vaikutusmahdollisuudet kokonaistoimintaan ja tilaajaketjuun pysyvät mahdollisimman suurina.

ISS:n oman toiminnan ympäristövastuullisuuteen panostetaan voimakkaasti. Ympäristöstä huolehtiminen, oman henkilöstön ympäristötietoisuuden ja -osaamisen lisääminen sekä ympäristövaikutusten vähentäminen ekotehokkailla ratkaisuilla ovat ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohtia. Esimerkiksi ISS:n autoihin on asennettu GPS-paikannin, jonka avulla ajamista voidaan optimoida ja näin vähentää päästöjä. Siivousaineiden kulutusta on systemaattisesti vähennetty muun muassa jatkuvalla siivouspalvelukonseptin ja henkilöstön ympäristöosaamisen kehittämisellä. Ruokailupalveluissa on panostettu jätteen synnyn ehkäisyyn muun muassa valmistamalla ruokia erä- ja komponenttivalmistuksella, ruokalistasuunnittelulla, oikealla ruoanvalmistusprosessilla ja seuraamalla ravintoloiden hävikin määrää.

Sirpa Hätösen iloinen olemus piristää kaikkien ilmapiiriä Kallanrannassa. Hänen työpäivänsä koostuu useista kohtaamisista asiakkaiden kanssa esimerkiksi ravintolan kassalla lounasaikaan tai postin jakamisen yhteydessä.

1.2.2 Henkilöstön hyvinvointi

ISS on palveluntuottaja, jonka kilpailukyky koostuu osaavien työntekijöiden ammattitaidosta. Siksi henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden turvaaminen on keskeinen osa johtamisperiaatteita.

ISS:n henkilöstöstrategia perustuu hyvään henkilöstöjohtamiseen, henkilöstön osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä siihen, että oikeat ihmiset toimivat oikeilla paikoilla. Hyvä esimiestyö on keskeistä myös henkilöstön sitoutuneisuuden ja motivaation lisääjänä. Henkilöstölle pyritään tarjoamaan alan paras tuki ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään: ISS:n tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka.

ISS:n TTT-johtamisen malli käynnistettiin vuonna 2008. Hyvissä Voimissa -työhyvinvointiohjelman tavoitteena on ennakoida työterveys- ja työturvallisuusriskejä, lisätä henkilöstön hyvinvointia ja pidentää työuria. Lisäksi tavoitteena on alentaa työkyvyttömyydestä aiheutuneita kustannuksia ja lisätä tuottavuutta sekä kilpailukykyä.

Henkilöstön hyvinvointiin sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen panostamalla taataan myös asiakkaille riittävä henkilöstö toteuttamaan sovitut tehtävät. Hyvät työolosuhteet ja palkitseva työ paitsi sitouttaa nykyiset työntekijät myös houkuttelee uusia työntekijöitä ISS:n palvelukseen.

1.2.3 Asiakkaiden vastuutavoitteiden tukeminen

ISS:n palveluilla on suora yhteys asiakkaiden yritysvastuutavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. ISS:n asiakkailleen tarjoamat kiinteistön ylläpito-, siivous-, ruokailu-, turvallisuus- ja tukipalvelut suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia toimia vastuullisesti. Esimerkiksi ISS:n energianhallintakonsepti ISS wisen avulla voidaan huomattavasti pienentää kiinteistöjen energiankulutusta, mikä paitsi tukee asiakkaan ympäristövastuullisuutta myös tuo taloudellisia säästöjä. Kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen on koko Suomea koskeva haaste, jossa kiinteistön ylläpitopalvelujen toimijoilla on merkittävä rooli.

Työterveyteen ja -turvallisuuteen panostaminen koskee myös ISS:n asiakkaita. Turvallisten, häiriöttömien ja terveyttä tukevien työskentelyolosuhteiden takaaminen lisää asiakkaiden henkilöstön hyvinvointia. Muun muassa ISS:n turvallisuuspalveluiden etävartiointiratkaisut tai käytettävien siivousaineiden laatu ja käyttömäärät vaikuttavat välillisesti asiakkaiden työterveyteen ja turvallisuuteen.

ISS:n ruokailupalveluissa panostetaan laadukkaaseen ja terveelliseen ruokaan, joka osaltaan edistää asiakkaiden henkilökunnan työssäjaksamista ja terveyttä. Ruoka-aineiden hankinnassa suositaan kotimaisia tuotteita sekä Reilun kaupan ja luomutuotteita. Ravintoloissa valmistetaan ilmastoreilua ruokaa päivittäin ja ruokalistasuunnittelussa huomioidaan tuotteiden hiili- ja vesijalanjäljet.

Katariina Leppilammen aito hymy ja avoimuus saavat ihmiset voimaan paremmin. Hänen työssään palkitsevinta on tyytyväinen asiakas ja Katariina pyrkii olemaan mahdollisimman paljon läsnä asiakkaiden arjessa.

1.2.4 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

ISS on merkittävä työllistäjä, joka tarjoaa työpaikan lähes 12 000 ihmiselle monipuolisesti erilaisista ammatti- ja henkilöstöryhmistä. ISS:llä on tärkeä rooli maahanmuuttajien ja nuorten työllistämisessä. Lisäksi ISS on yksi suurimmista kesätyöpaikkoja tarjoavista yrityksistä koko maassa, ja joka kesä rekrytoidaan noin 1 000 kesätyöntekijää eri puolilla maata.

ISS panostaa työntekijöidensä koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Omien työntekijöidensä kouluttamisella ja esimerkiksi ympäristötietoisuuden lisäämisellä ISS voi vaikuttaa yli 12 000 perheen elämään ja sitä kautta myös yleiseen kehitykseen.

Ekotehokkailla palveluratkaisuilla ISS auttaa kiinteistöjen energiankulutuksen ja jätemäärien vähentämisessä sekä kierrätyksen tehostamisessa. Näin ISS osaltaan tukea kansallisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Omien työntekijöidensä kouluttamisella ja esimerkiksi ympäristötietoisuuden lisäämisellä ISS voi vaikuttaa yli 12 000 perheen elämään ja sitä kautta myös yleiseen kehitykseen.

1.3 Toimitusjohtajan katsaus

Me rakennamme
parempaa huomista

ISS Palveluiden toiminta on perustamisestaan lähtien nojannut rehellisyyteen, vastuuseen, laatuun ja yrittämiseen. Nämä arvot toimivat edelleen ohjenuoramme niin pitkäjänteisessä toiminnan suunnittelussa kuin arkipäivän teoissa. Yritysvastuusta omana kokonaisuutenaan emme ole puhuneet kovin pitkään, vaikka vastuullisuus on aina ollut osa päivittäistä toimintaamme. Tarve vastuullisuusasioiden esiintuomiselle ja tarkemmalle paketoimiselle on kuitenkin kasvanut. Siksi julkaisemme nyt ensimmäisen vastuullisuusraporttimme. Toivottavasti se palvelee teidän, tärkeiden sidosryhmiemme, tarpeita ja odotuksia.

Läpinäkyvä ja rehellinen tapa toimia on yksi menestyksemme kulmakivistä.

ISS on henkilöstöjohtamisen talo. Vastuullisuus työnantajana on meille keskeinen asia: miten huolehdimme työntekijöidemme terveydestä, turvallisuudesta ja työkyvystä. Haluamme myös tarjota työntekijöillemme merkityksellistä ja mielekästä työtä, josta he voivat olla ylpeitä.

Ikäjohtaminen on yksi tämän päivän haasteista – kuinka voimme pitää ihmiset töissä pidempään ja huolehtia, että he siirtyvät oikea-aikaisesti eläkkeelle aikaisen työkyvyttömyyseläkkeen sijaan. Olemmekin systemaattisella työllä pystyneet nostamaan henkilöstömme keskimääräistä eläkeikää 60 vuodesta 62,6 vuoteen.

Meillä on palvelualan yrityksenä mahdollisuus tarjota työtä myös erityisryhmille, jotka saattaisivat muuten jäädä työelämän ulkopuolelle. Pyrimme takaamaan heillekin mahdollisuudet antoisaan ja tasa-arvoiseen työntekoon. Vuonna 2012 saimme kiitosta tästä työstä, kun VATES-säätiö myönsi ISS:lle Vuoden esimerkillinen työllistäjä -palkinnon tuloksellisesta työstä osatyökykyisten työllistämiseksi.

Uskomme, että panostukset henkilöstömme hyvinvointiin ja osaamiseen maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin niin meille kuin yhteiskunnalle.

Toimitusjohtaja Kari Virta
Haluamme auttaa asiakkaitamme heidän yritysvastuutavoitteidensa toteuttamisessa ja vastuullisen toiminnan tukemisessa, ISS:n toimitusjohtaja Kari Virta sanoo.

Läpinäkyvä ja rehellinen tapa toimia on yksi menestyksemme kulmakivistä. Jotta voimme olla varmoja siitä, että asiat hoidetaan toivomallamme tavalla, pyrimme tekemään mahdollisimman paljon itse. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vältämme töiden ketjuttamista, jotta vaikutusmahdollisuutemme itse toimintaan ovat mahdollisimman suuret. Pyrimme solmimaan pitkäaikaisia kumppanuuksia tarkkaan valittujen toimijoiden kanssa, joiden arvot ja toimintamallit vastaavat vaatimuksiamme. Lisäksi keskitymme tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotta voimme kantaa vastuun jokaisesta tehtävästä ja toimenpiteestä.

Haluamme auttaa asiakkaitamme heidän yritysvastuutavoitteidensa toteuttamisessa sekä vastuullisen toiminnan tukemisessa. Palveluratkaisuillamme pystymme vaikuttamaan asiakkaidemme toiminnan ympäristövaikutuksiin, tarjoamaan turvallisia, terveellisiä ja siistejä työympäristöjä, huolehtimaan henkilöstön terveellistä ravitsemuksesta sekä varmistamaan toimipaikkojen turvallisuuden. Pystymme näin tuomaan asiakkaillemme myös merkittäviä taloudellisia säästöjä ja tukemaan liiketoiminnan kestävässä kasvussa.

Rakennusten ja kiinteistöjen ympäristöystävällisyydellä ja energiatehokkuudella on huomattava vaikutus luontomme ja ilmastomme hyvinvointiin. Ei ole yhdentekevää millaisin keinoin kiinteistöistä huolehditaan – miten energian kulutusta optimoidaan, miten jätteet kierrätetään sekä millaisia kemikaaleja, autoja ja työkoneita käytetään. Näihin mainittuihin tekijöihin tiivistyvät ISS:n merkittävimmät ympäristönäkökohdat. Niiden toteutumisen edellytys on kuitenkin työntekijöiden ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääminen. Me panostamme vahvasti ympäristökoulutukseen, sillä koulutus on avainasemassa vastuullisten toimintatapojen ja ympäristönäkökohtien huomioimisen varmistamisessa. Uskomme, että koulutuksen tulokset siirtyvät lisääntyneen ympäristötietoisuuden kautta myös lähes 12 000 työntekijämme ja tuhansien asiakkaidemme tuhansiin koteihin.

Me rakennamme parempaa huomista kestävästi ja vastuullisesti, ihmistä ja ympäristöä kunnioittaen.

Kaiken menestyksekkään ja vastuullisen toiminnan elinehto on taloudellinen vastuullisuus. Kannattava liiketoiminta luo puitteet liiketoiminnan toteuttamiselle kestävästi ja vastuullisesti. Tämän hetken yleismaailmallinen taloustilanne on haastava kaikille toimijoille. Me pyrimme siitä huolimatta pitkäjänteiseen ajatteluun ja suunnitteluun kvartaaliajattelun sijaan.

Vastuullisuus on nykypäivän valintakriteeri. Se, joka hoitaa asiansa kestävästi ja vastuullisesti on vahvempi ja kilpailukykyisempi kuin kilpailijansa. Uskon, että ISS pärjää tulevaisuudessakin vahvuuksillaan: me rakennamme parempaa huomista kestävästi ja vastuullisesti, ihmistä ja ympäristöä kunnioittaen.

Vantaalla huhtikuussa 2013

Kari Virta
Toimitusjohtaja

1.4 Keskeiset tunnusluvut 2012

ISS Palvelut 2012
Liikevaihto, milj. eur 555 Työntekijämäärä 31.12.2012 11 822 Palkkojen osuus henkilöstökuluista, % 80
Liikevoitto CBIII, milj. eur 34 Keskimääräisen työpäivän pituus, tuntia 6,9 Maksetut palkat, milj. eur 271
Liikevoitto CBIII % 6,1 Kesätyöntekijöitä 1 222 Eläkekulut, milj. eur 47
Liikevaihto/työntekijä tuhat eur 44 Henkilöstökulut, milj. eur 338
ISS Palvelut 2012
Liikevaihto, milj. eur 555
Liikevoitto CBIII, milj. eur 34
Liikevoitto CBIII % 6,1
Liikevaihto/työntekijä tuhat eur 44
Työntekijämäärä 31.12.2012 11 822
Keskimääräisen työpäivän pituus, tuntia 6,9
Kesätyöntekijöitä 1 222
Henkilöstökulut, milj. eur 338
Palkkojen osuus henkilöstökuluista, % 80
Maksetut palkat, milj. eur 271
Eläkekulut, milj. eur 47

Tämän raportin taloudelliset luvut sisältävät kaikki ISS yhtiöt Suomessa. Luvut sisältyvät ISS A/S konsernin julkaisemaan konsernitilinpäätökseen.

1.5 Keskeiset tapahtumat vuonna 2012

Tammikuu

ISS mukana Vastuullinen kesäduuni 2012 -kampanjassa

ISS Palvelut tuki Vastuullinen kesäduuni 2012 -kampanjaa ja noudatti sen hyvän kesätyön periaatteita. Valtakunnallisella kampanjalla edistettiin nuorten pääsyä työelämään.

Helmikuu

Outi Aaltosesta vuoden Puhtausalan esimies

Puhtausalalla jaettiin ensimmäistä kertaa palkinto vuoden parhaalle esimiehelle. Hän oli Outi Aaltonen, joka toimii ISS Palveluiden Jyväskylän toimipisteessä. Palkinnolla haluttiin korostaa, että siivous pitää yllä viihtyisää ja sujuvaa arkea.

Kiinteistöpalvelujen alihankintojen ketjutus kuriin

Työmarkkinajärjestöjen johtajat tuomitsivat jyrkästi kiinteistöpalvelualalla rikollisesti ja epäeettisesti toimivat yritykset ja korostivat tilaajan vastuuta alihankkijoiden rikkomuksista.

Maaliskuu

ISS:n teki Suomen parasta kouluruokaa

Gastro-messuilla kisattiin perjantaina 16.3.2012 maistuvimmasta kouluruuasta. ISS:n joukkue Korpilahdelta voitti kilpailun tasalaatuisuudella.

Huhtikuu

ISS:n päätoimipiste sai Green Office -merkin

Työympäristön toimintatapojen ympäristövastuullisuudella on suuri merkitys hiilijalanjäljen pienentämisessä. Meillä tämä näkyy muun muassa WWF:n pääkonttorillemme myöntämänä Green Office -merkkinä.

Taitajia tarvitaan työelämässä

Kiinteistöpalvelualalle tarvitaan jatkuvasti uusia ammattilaisia. ISS toimi Taitaja 2012 -kisan yhtenä päätutkijana, koska haluaa tukea tulevien työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon edistämistä.

ISS Palvelut Vuoden esimerkillinen työllistäjä

VATES-säätiö myönsi Vuoden esimerkillinen työllistäjä -palkinnon ISS Palveluille tuloksellisesta työstä osatyökykykyisten työllistämiseksi. Valinnassa painottui erityisesti yrityksen määrätietoinen toiminta sairaslomalta töihin palaavien tukemiseksi.

Toukokuu

ISS Proko maailman kärkeä työturvallisuudessa

ISS Proko Oy saavutti Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tason arvioinnissa korkeimman, "Maailman kärjessä" -tason, vuoden 2011 osalta. Tasoarvioinnin kriteereinä olivat muun muassa tapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus.

ISS tarjosi kouluruokaa henkilöstöravintoloissaan

Maaliskuussa ISS:n Korpilahden tiimi voitti kansallisen kouluruokakilpailun. ISS juhlisti hyvän kouluruuan puolesta tehtyä työtä keskiviikkona 23. toukokuuta tarjoamalla toimipisteissään kouluruokaa yhtenä lounasvaihtoehtona.

Tuhat kesätyöpaikkaa jaossa

Yli 1 000 kesätyöntekijää rekrytoitiin eri puolille Suomea monipuolisiin avustaviin tehtäviin kaupan, liikenteen ja logistiikan, toimistokiinteistöjen, julkisen sektorin ja teollisuuden kohteissa. Hyvän kesätyökokemuksen merkitys on tärkeää tulevaisuuden kannalta erityisesti nuorille.

Elokuu

ISS:n designkahvila tarjosi elämyksiä

ISS sai mahdollisuuden tarjota taideteollisen kahvilaelämyksen, kun Helsinki Design Open -tapahtuman myötä Rautatalo avasi ovensa yleisölle. Yleisöä palveli Marmoripihan perinteinen, Alvar Aallon suunnittelema kahvila, jossa ISS tarjosi lounasta sekä laadukkaita kahvilatuotteita.

Syyskuu

Icehearts ja ISS kohtasivat ISS-stadionilla

ISS kutsui Icehearts-kummijoukkuuensa iloiseen yhdessäoloon Vantaalle ISS-stadionille 22. syyskuuta. ISS:lle ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla kouluissa ja vapaa-ajalla tekevän Iceheartsin tukeminen tarkoittaa pitkäjänteistä sponsorointia.

ISS torjuu harmaata taloutta

ISS on päättänyt merkitä veronumeron välittömästi kaikkiin uusiin henkilökortteihin. Kaikkien työntekijöiden henkilökortteihin veronumerot liitetään 1.3.2013 mennessä.

Lokakuu

Monimuotoisuus on arkipäivää

ISS allekirjoitti Suomen monimuotoisuusverkoston sitoumuksen ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa. Monimuotoisuuden arvostaminen näkyy ISS:llä arvoissa ja johtamisen periaatteissa. Työllistämme hyvin erilaisia henkilöitä, jotka edustavat eri ikäryhmiä, sukupuolia ja kansalaisuuksia sekä erilaisia koulutustaustoja.

Säästä energiaa!

ISS osallistui energiansäästöviikkoon neljättä kertaa. Henkilöstöä kannustettiin tarkkailemaan omaa energiankulutustaan monilta eri näkökulmilta. Myös asiakasyrityksiä innostettiin osallistumaan energiansäätöviikkoon.

Kiinteistöpalveluala tutuksi tekemällä

ISS aloitti yhteistyön Taloudellisen tiedotustoimiston TATin Yrityskylä-projektissa tehdäkseen kiinteistöpalvelualaa tutuksi kuudesluokkalaisille sekä kertoakseen alan tarjoamista uramahdollisuuksista.

Marraskuu

Joulupuu toi jouluiloa

ISS:n henkilökunta osallistui Joulupuu-kampanjaan, jonka avulla kerätään lahjoja vähäosaisille lapsille.

Sitouduimme luomuruokaan

ISS:n ruokailupalvelut liittyi Portaat luomuun -ohjelmaan ja sitoutui käyttämään luomutuotteita säännöllisesti. Tarjoamme luomutuotteita kaikissa kohteissamme. Valikoimissamme on luomuna muun muassa ohrasuurimo, erilaisia pastoja, kaurahiutale, erilaisia leipiä, piimä, maito ja voi-kasviöljylevite.

Joulukuu

Tehoa toimistoihin

ISS ja Rapal Oy julkistivat palvelun, joka tehostaa toimistotilojen tilankäyttöä. Tietotyöläiset eivät välttämättä tarvitse kiinteitä työtiloja. ISS:n ja Rapalin yhteistyöllä kyetään tukemaan tätä muutosta ja todentamaan sen vaikutuksia toimitiloihin ja tila- sekä energiakustannuksiin.