Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

6. GRI-taulukko

ISS raportoi yritysvastuustaan laajemmin nyt ensimmäistä kertaa. ISS:n yritysvastuuraportti 2012 on tehty Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiohjeistusta soveltaen.

6.1 Raportin kuvaus

ISS:n yritysvastuuraportti sisältää perustiedot ISS Palveluiden taloudellisesta, yhteiskunnallisesta sekä ympäristöön ja henkilöstöön liittyvästä toiminnasta 1.1.-31.12.2012.

ISS raportoi yritysvastuustaan nyt ensimmäistä kertaa. Raportoinnin pohjana käytetään Global Reporting Initiativen (GRI) GRI 3.1-raportointiviitekehystä. Raportin tietojen kokoamisessa huomioitiin myös Construction and Real Estate Sector Supplement (CRESS) –ohjeistus. CRE-indikaattoreita ei kuitenkaan erikseen raportoida. ISS:n yritysvastuuraporttia 2012 ei ole varmennettu ulkopuolisen varmentajan toimesta.

Seuraava ISS:n yritysvastuuraportti julkaistaan keväällä 2014.

Raportissa esitetyt luvut perustuvat ISS:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestelmien lukuihin. Raportti kattaa talous-, henkilöstö- ja ympäristölukujen osalta kaikki ISS Palvelut -konserniin kuuluvat yhtiöt Suomessa.

6.2 GRI-taulukko

Alla olevassa taulukossa esitetään ISS Palveluiden toiminnan kannalta olennaiset GRI:n mittarit ja indikaattorit, vertailu GRI:n suosituksiin sekä raportoitujen tietojen sijainti vuoden 2012 vastuullisuusraportissa.

GRI:n suositus ISS:n raportti * GRI:n suosittelema avaintunnusluku
** ● Sisältyy ○ Sisältyy osittain – Ei sisälly
1 Strategia ja analyysi Sisältyy** Linkki yritysvastuuraporttiin Lisätiedot
1.1 Toimitusjohtajan katsaus 1.3 Toimitusjohtajan katsaus
1.2 Organisaation keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet 1 Tämä on ISS
5.2 Palvelujen ympäristövastuu
Riskejä käsitellään laajasti ISS-konsernin vuosikertomuksessa.
2 Organisaation kuvaus Sisältyy** Linkki yritysvastuuraporttiin Lisätiedot
2.1 Organisaation nimi 1.1 ISS Palvelut lyhyesti
2.2 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut 1.1 ISS Palvelut lyhyesti Lisätiedot: www.iss.fi
2.3 Operatiivinen rakenne 2.3 Hallintokäytännöt
2.4 Yritysvastuun johtaminen
Lisätiedot: www.iss.fi
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti 1. Tämä on ISS
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti 1. Tämä on ISS
4.4 Henkilöstö vuonna 2012
2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto 3.1 Kannattavuus lähtökohtana
2.7 Markkina-alueet 1.1 ISS Palvelut lyhyesti
2.8 Organisaation toiminnan laajuus 1. Tämä on ISS
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella 3.1 Kannattavuus lähtökohtana
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot 1.3 Toimitusjohtajan katsaus
1.5 Keskeiset tapahtumat vuonna 2012
4.6 Työterveys- ja turvallisuus
3 Raportin muuttujat Sisältyy** Linkki yritysvastuuraporttiin Lisätiedot
3.1 Raportointiajanjakso 1.3 Toimitusjohtajan katsaus
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Tämä on ISS:n ensimmäinen vastuullisuusraportti.
3.3 Raportin julkaisutiheys 6.1 Raportin kuvaus
3.4 Yhteystiedot Yhteystiedot sivun alatunnisteessa
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, priorisointi, raporttia käyttävät sidosryhmät) 1.2 Keskeiset vastuullisuusteemat
2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
3.6 Raportin rajaus 6.1 Raportin kuvaus
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa 6.1 Raportin kuvaus
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden,vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille 6.1 Raportin kuvaus
3.9 Tiedon mittaustekniikat ja laskentaperusteet 6.1 Raportin kuvaus
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Tämä on ISS:n ensimmäinen vastuullisuusraportti.
3.11 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Tämä on ISS:n ensimmäinen vastuullisuusraportti.
3.12 GRI-sisältövertailu
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisen tahon toimesta.
4 HALLINTOTAVAT, SITOUMUKSET JA YHTEISTYÖ Sisältyy** Linkki yritysvastuuraporttiin Lisätiedot
4.1 Organisaation hallintorakenne 2.3 Hallintokäytännöt
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema 2.3 Hallintokäytännöt Kattava kuvaus ISS-konsernin hallituksesta konsernin vuosikertomuksessa s. 70–71.
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus 2.3 Hallintokäytännöt Kattava kuvaus ISS-konsernin hallituksesta konsernin vuosikertomuksessa s. 70–71.
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan 2.3 Hallintokäytännöt Kattava kuvaus ISS-konsernin hallituksesta konsernin vuosikertomuksessa s. 70–71.
4.5 Yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen Hallituksen ja johdon palkitseminen konsernin vuosikertomuksessa s. 64.
4.6 Menettelytavat eturistiriitojen välttämiseksi hallitustyöskentelyssä ISS-konsernin vuosikertomus s. 62
4.7 Hallituksen jäsenten asiantuntemus ja pätevyys taloudellisen,sosiaalisen ja ympäristöstrategian osalta 2.3 Hallintokäytännöt Kattava kuvaus ISS-konsernin hallituksesta konsernin vuosikertomuksessa s. 70–71.
4.8 Missio, arvot sekä toimintasäännöt ja -periaatteet sekä näiden toimeenpanokäytännöt 2.1 Toiminnan lähtökohdat
4.9 Hallituksen tavat hallinnoida taloudellista, sosiaalista ja ympäristötoimintaa, mukaan lukien riskienhallinta Hallintotapaa ja riskienhallintaa käsitelty ISS-konsernin vuosikertomuksessa s. 55-57 sekä konsernin yritysvastuuraportissa s. 10.
4.10 Hallituksen toiminnan arviointi ISS-konsernin vuosikertomus s. 169
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen ISS-konsernin vuosikertomus s. 65-66 ja ISS-konsernin vastuuraportti s. 10
4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin yhteiskuntavastuun aloitteisiin 1.5 Keskeiset tapahtumat vuonna 2012
4.2 Monimuotoisuus arkipäivää
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa 2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
4.14 Organisaation sidosryhmät 2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
4.15 Sidosryhmien määrittely ja valinta 2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot 2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset 2.2 Läpinäkyvyys ja tehokkuus
2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
2.8 Henkilöstöedustus
4.7 Henkilöstön kehittäminen
5 JOHTAMISTAVAT JA TUNNUSLUVUT Sisältyy** Linkki yritysvastuuraporttiin Lisätiedot
Taloudellinen vastuu
Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen
2. Tapamme toimia
3. Taloudellinen vastuu
TALOUDELLISEN VASTUUN TUNNUSLUVUT
EC1* Taloudellisen lisäarvon syntyminen ja jakautuminen 3.1 Kannattavuus lähtökohtana
EC2* Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle 5. Ympäristövastuu
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
EC3* Eläketurvan kattavuus 2.1 Toiminnan lähtökohdat
3.1 Kannattavuus lähtökohtana
EC4* Valtiolta saatu avustus
EC6* Ostot paikallisilta toimittajilta 5.2 Palvelujen ympäristövastuu ISS:n ruokailupalvelut suosivat suomalaisia lähellä tuotettuja pääraaka-aineita.
EC7* Paikalliset rekrytoinnit 4.4 Henkilöstö vuonna 2012 ISS on henkilöstöintensiivinen palveluyritys, jonka palvelut tuotetaan paikallisen henkilöstön avulla.
EC8* Infrastruktuuri-investoinnit sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut
Ympäristövastuu
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen
2.4 Yritysvastuun johtaminen
5.1 Ympäristöjohtaminen
YMPÄRISTÖVASTUUN TUNNUSLUVUT
EN1* Materiaalien käyttö 5.1 Ympäristöjohtaminen Tiedot saatavilla siivousaineiden osalta.
EN2* Kierrätysmateriaalien käyttö
EN3* Energian suora kulutus 5.3 Oman toiminnan ympäristövastuu Energian ja veden kulutuksia voidaan tällä hetkellä luotettavasti raportoida kolmesta kohteesta, joissa ISS on ainut toimija.
EN4* Energian epäsuora kulutus
EN5 Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista syntynyt energiansäästö 1.2 Keskeiset vastuullisuusteemat
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
Tarkkoja säästölukuja ei ole saatavilla.
EN6 Energiatehokkaat tuotteet ja palvelut 5.2 Palvelujen ympäristövastuu
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
EN8* Veden kulutus 5.3 Oman toiminnan ympäristövastuu
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
Tarkkoja säästölukuja ei ole saatavilla.
EN12* Organisaation toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Ei relevantti tieto ISS:n toiminnan kannalta.
EN16* Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 5.3 Oman toiminnan ympäristövastuu Kylmäainetiedot eivät sisälly raporttiin.
EN17* Muut epäsuorasta energiankäytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt
EN19* Otsonikatoa aiheuttavien aineiden käyttö Kylmäainetietoja ei saatavilla.
EN20* Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan päästölajeittain
EN21* Päästöt veteen ISS:n jätevesipäästöt vesistöihin kulkevat kunnallisten jätevesijärjestelmien kautta.
EN22* Jätehuolto 5.3.2 ISS:n omien toimipisteiden jätteet
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
EN23* Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus 5.1 Ympäristöjohtaminen
EN26* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutuksen laajuus 5.2 Palvelujen ympäristövaikutukset
5.3 Oman toiminnan ympäristövaikutukset
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
EN27* Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista Ei olennainen ISS:n liiketoiminnalle (palveluliiketoiminta).
EN28* Määräystenmukaisuus Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
Sosiaalinen vastuu
Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen
4.1 Henkilöstön johtaminen
HENKILÖSTÖVASTUUN TUNNUSLUVUT
LA1* Henkilöstön jakautuminen työsuhteen ja työsopimuksen mukaan 4.4 Henkilöstö vuonna 2012
LA2* Henkilöstön vaihtuvuus 4.4 Henkilöstö vuonna 2012
LA4* Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus 4.4 Henkilöstö vuonna 2012 Suomessa kaikki työntekijät kuuluvat TES:n piiriin.
LA5* Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika 2.8 Henkilöstöedustus
LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset 4.4 Henkilöstö vuonna 2012 Menetettyjä työpäiviä ja poissaoloja ei ole raportoitu.
LA8* Työntekijöiden kouluttaminen ja neuvonta liittyen vakaviin sairauksiin 4.6 Työterveys- ja turvallisuus
LA10* Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden 3.4 Investoinnit
4.7.2 Koulutus- ja valmennusohjelmat eli jatkuva kehittyminen
LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat 4.7.2 Koulutus- ja valmennusohjelmat eli jatkuva kehittyminen
LA12 Kehityskeskustelut ja suorituksen arvioinnit 4.7 Henkilöstön kehittäminen
LA13* Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus 4.2 Monimuotoisuus arkipäivää
4.4 Henkilöstö lukuina
LA14* Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde
Lähestymistapa ihmisoikeuskysymysten johtamiseen
Ihmisoikeuskysymyksiin liittyvät tunnusluvut
HR1* Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointipäätöksissä
HR2* Alihankinnan ihmisoikeusarvioinnit 2.6 Vastuunäkökulmat hankintapäätöksissä
HR4* Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet Tietoja ei raportoida järjestelmällisesti.
HR5* Toiminnot, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on uhattuna 2.8 Henkilöstöedustus ISS:llä on laaja luottamusmiestoiminta ja henkilöstöedustus. Kaikki työntekijät johtoa lukuun ottamatta kuuluvat TES:n piiriin.
HR6* Toiminnot, joissa on riski lapsityövoiman käytöstä Ei relevantti tieto ISS:n kannalta.
HR7* Toiminnot, joissa on riski pakkotyövoiman käytöstä Ei relevantti tieto ISS:n kannalta.
Lähestymistapa yhteiskunnallisten kysymysten johtamiseen 2.1 Toiminnan lähtökohdat
2.8 Henkilöstöedustus
4.1 Henkilöstöjohtaminen
4.2 Monimuotoisuus arkipäivää
Yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyvät tunnusluvut
SO2* Korruptioon liittyvän riskianalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden määrä ISS ei tee liiketoimintayksikkökohtaisia korruptioon liittyviä riskianalyyseja.
SO3* Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä 2.2 Läpinäkyvyys ja tehokkuus Johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä kävivät konsernin korruption vastaisen verkkokurssin (ISS Anti-Corruption Policy) vuonna 2012.
SO4* Korruptiotapauksiin liittyvät toimenpiteet Korruptioon liittyviä tapauksia ei raportoitu.
SO5* Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen 2.7.1 Sponsorointi Ei julkisia poliittisia kannanottoja
Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen 2.5 Vastuullisuuspolitiikka
2.6 Vastuunäkökulmat hankintapäätöksissä
5.2 Palvelujen ympäristövaikutukset
tuotevastuun tunnusluvut
PR1* Tuotteiden ja palvelujen terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi elinkaaren eri vaiheissa 5.2 Palvelujen ympäristövaikutukset
PR3* Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen tuoteinformaatio 5.2 Palvelujen ympäristövastuu
PR6* Markkinointiviestinnän (ml. mainonta ja sponsorointi) lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminen 2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
PR9* Tuotteisiin ja palveluihin liittyvän lainsäädännön ja säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot Ei raportoituja tapauksia.